Een selectie van boeken en thema's waarover onze advocaten publiceerden.

Handboek Fiscale Sanctionering

Michel Maus heeft het in dit boek over fiscale fraude, belastingontwijking en waarom de overheid er zo moeilijk in slaagt een efficiënt en billijk fiscaal beleid te voeren.

Fiscale fraude en de maatschappij
Fiscale fraude is een groot maatschappelijk probleem. Financiële solidariteit gaat hand in hand met de financiële bijdrageplicht. Dit is van cruciaal belang voor de instandhouding van ons huidig socio-economisch verzorgingsmodel. Het efficiënt voorkomen en aanpakken van fiscale fraude is noodzakelijk.

Fiscale fraude en de wet
De verschillende wetgevende instanties creëerden een wetgevend kader om inbreuken te beteugelen en zo de handhaving van het fiscaal recht te verzekeren: het fiscaal straf- en strafprocesrecht. In enge zin omvat dit louter de regelgeving rond de strafrechtelijke sanctionering van fiscale inbreuken. Het omschrijft de verschillende soorten misdrijven, de toepasselijke straffen en de bijzondere regels ten aanzien van fiscale misdrijven. In ruimere zin omvat het ook de regelgeving met betrekking tot de administratieve beteugeling van fiscale inbreuken. Frauderende belastingplichtigen kunnen niet alleen strafrechtelijk, maar ook administratief gesanctioneerd worden.

01/04/2017

Wit is het nieuwe zwart!

Wit is het nieuwe zwart! - Pleidooi voor een hervorming van de fiscale fraudebestrijding, Brussel, Larcier, 2016, 70p
 

Openingsrede Jonge Balie Brugge 2016


Recente schandalen zoals Luxleaks en de Panama-papers hebben aangetoond dat fiscale fraude nog steeds een zeer actueel thema is. Tevens blijkt dat de overheid er niet echt in slaagt om deze vorm van fraude adequaat aan te pakken. In deze bijdrage wordt onderzocht waar de pijnpunten liggen van de fraudebestrijding en hoe deze kunnen worden verholpen rekening houdend met de rechtsbescherming.
 
16/09/2016

Personenbelasting. Materiële en formele beginselen

Personenbelasting. Materiële en formele beginselen, Brugge, Die Keure, 2016, 226 p

Het boek Personenbelasting legt de werking en de structuur van de personenbelasting uit. We bespreken twee grote delen: de materiële belastingschuld of “hoe hoog is het bedrag voor welk inkomen?” en de formele aspecten van de belasting (opeisbaarheid en betaling). Dit boek richt zich tot iedereen die zijn kennis van de personenbelasting wil bijschaven, in het bijzonder studenten, rechtspractici en belastingplichtigen die een aanslagbiljet in de bus krijgen.

Bijgewerkt tot 1 februari 2016

01/01/2016

De fiscale procedure

book | Michel Maus, Mark Delanote, M. De Jonckheere, E. Van Dooren
De fiscale procedure, Brugge, die Keure, 2016, 644p. 

Dit handboek is opgebouwd uit drie grote delen: de taxatieprocedure, de
geschillenprocedure en tot slot de invorderingsprocedure.

Taxatieprocedure
In het deel m.b.t. de ‘taxatieprocedure’ wordt ingegaan op de onderzoeksmachten van de fiscus, de ‘dialoogfase’ tussen bestuur en belastingplichtige (aangifte, wijzigingen, ambtshalve aanslag), de bewijslevering (wettelijke vermoedens) en de aanslagprocedure, en dit zowel voor directe als indirecte belastingen (met inbegrip van douane en accijnzen) als voor federale, regionale en lokale belastingen. Ruime aandacht wordt hier ook besteed aan de fiscale sanctiebepalingen.

Geschillenprocedure
Vervolgens komt de geschillenprocedure aan bod met eerst de administratieve beroepsmogelijkheden en de fiscale bemiddeling en vervolgens de gerechtelijke fase, i.e. het beroep bij de rechtbank van eerste aanleg, het verhaal voor het hof van beroep en het Hof van Cassatie.

Invorderingsprocedure
Ook de invorderingsprocedure komt aan bod. Het fiscaal contentieux inzake onrechtstreekse belastingen en de fiscale geschillenprocedure van lokale belastingen wordt eveneens besproken. Bij dit onderzoek worden de meest recente strekkingen, die zich zowel in rechtspraak als in rechtsleer aftekenen, betrokken.
01/01/2016

Onterf de fiscus

Onterf de fiscus, Gent, Borgerhoff & Lamberigts, 2016, 208p. 

Alles over fiscaalvriendelijk erven en schenken

Het geld dat je kinderen later zullen erven, wordt in België bij die erfenis zeer zwaar belast. Dat zijn de'successierechten'. De fiscus gaat na je dood met een flink stuk lopen van het spaargeld waar jij zo hard voor gewerkt hebt en waar je tijdens je leven ook al belastingen op hebt betaald. Wees dus slim, denk aan je erfgenamen en kies voor formules die maken dat zij veel minder belastingen zullen moeten betalen dan als je niets doet.


01/01/2016

Fiscale sanctionering.

Fiscale sanctionering, Brugge, die Keure, 2015, 300p. 

Fiscale fraude en de maatschappij
Fiscale fraude is een groot maatschappelijk probleem. Financiële solidariteit gaat hand in hand met de financiële bijdrageplicht. Dit is van cruciaal belang om ons huidig socio-economisch verzorgingsmodel in stand te houden. Fiscale fraude efficiënt voorkomen en aanpakken is daarom noodzakelijk.

Fiscale fraude en de wet
De verschillende wetgevende instanties creëerden een wetgevend kader om inbreuken te beteugelen en zo de handhaving van het fiscaal recht te verzekeren: het fiscaal straf- en strafprocesrecht. 

In enge zin omvat dit enkel de regelgeving rond de strafrechtelijke sanctionering van fiscale inbreuken. Het omschrijft de verschillende soorten misdrijven, de
toepasselijke straffen en de bijzondere regels ten aanzien van fiscale misdrijven.
In ruimere zin omvat het ook de regelgeving rond de administratieve beteugeling van fiscale inbreuken. Frauderende belastingplichtigen kunnen niet alleen strafrechtelijk, maar ook administratief gesanctioneerd worden.

01/01/2015

Basisbegrippen fiscaal recht.

book | Mark Delanote, Michel Maus, M. De Jonckheere
Basisbegrippen fiscaal recht, Brugge, die Keure, 2014, 188 p. 

Het boek Basisbegrippen fiscaal recht geeft een algemeen inzicht in het huidige Belgische belastingrecht.
Daartoe wordt de nadruk gelegd op de structuur van de verschillende
belastingen, op hun interne samenhang en de onderlinge verbanden. Het boek richt zich enerzijds tot juristen, economisten in vorming en meer algemeen tot wie met het belastingrecht in zijn complexiteit wenst kennis te maken.

Anderzijds komt het tegemoet aan de behoefte tot fiscale herbronning die meer en meer leeft bij advocaten, notarissen en ook bij velen die soms reeds jaren exclusief in een specifieke tak van het belastingrecht bedrijvig zijn.

01/01/2014

Tax me if you can.

Tax me if you can, Gent, Borgerhoff & Lamberigts, 2014, 207p. 

Niemand weet meer over belastingen dan professor Michel Maus. “De Belg wordt flink belast”, zegt hij, “en dus heeft hij het recht om alle legale manieren te gebruiken om belastingen te ontwijken”. Dat levert een boek op vol praktische tips die onmiddellijk zullen renderen voor je portemonnee: hoe vul je best je jaarlijkse aangifte voor de personenbelasting in?, wat geeft allemaal recht opbelastingvermindering?, hoe kan je fiscaal voordelig sparen en kopen?, hoe voorkom je dat je kinderen zich blauw betalen aan erfenisrechtenlater?. Stap voor stap, erg overzichtelijk, in alle geniale eenvoud uitgelegd.

01/01/2014

Basisbegrippen personenbelasting.

book | Michel Maus, A. Spruyt,
Basisbegrippen personenbelasting, Brugge, die Keure, 2012, 230p.  

Het boek Basisbegrippen Personenbelasting heeft tot doel de lezer in te wijden in de werking en de structuur van de personenbelasting. Hierbij wordt aandacht besteed aan zowel de materiële als de formele aspecten van de belasting. Het boek richt zich in hoofdzaak tot studenten en rechtspractici die hun kennis van de personenbelasting willen bijschaven.

01/01/2012

De fiscale procedure.

book | Michel Maus, Mark Delanote, M. De Jonckheere, E. Van Dooren
De fiscale procedure, Brugge, die Keure, 2012, 574p. 

Deze nieuwe versie van De fiscale procedure bevat naast een volledige actualisering een verruiming van de behandelde materie, ditmaal met het domein van de douane en accijnzen. 

Het handboek is opgebouwd uit drie grote delen: taxatieprocedure, geschillenprocedure en tot slot de invorderingsprocedure.

01/01/2012

Iedereen doet het! Belastingontduiking in België.

Iedereen doet het! Belastingontduiking in België, Gent, Borgerhoff & Lamberigts, 2012, 231p. 

Zwart geld en Belgen: ze kunnen rustig in één adem worden genoemd. Maar hoe wérkt het zwart geld-ciruit? Om hoeveel geld gaat het? Hoe gaan ze precies tewerk, de loodgieters, de bakkers, de kappers, de bedrijfsleiders, de aannemers, de beleggers? 
Iederéén van ons heeft al wel eens belastingen ontdoken. Waarom doet de overheid er niks tegen? En hoe roei je dat uit, zwart geld?

01/01/2012

Actuele problemen van het fiscaal strafrecht.

book | Michel Maus, M. Rozie
Actuele problemen van het fiscaal strafrecht, Intersentia, 2011, 760 p.

Het fiscaal straf- en strafprocesrecht is volop in evolutie. Onder druk van de financieel-economische crisis wordt de strijd tegen de fiscale fraude alsmaar opgevoerd. Zowel nationaal als internationaal. Ook in België is dit het geval, zoals de aanbevelingen van de parlementaire onderzoekscommissie fiscale fraude aantonen.

Er gaan dan ook meer en meer stemmen op om het stelsel van de fiscale fraudebestrijding grondig te hervormen om de fiscus en de parketten meer slagkracht te geven in de strijd tegen de fiscale fraude.
Samen met deze evolutie wordt ook de rechtsbescherming van de belastingplichtige steeds scherper gesteld.

De afgelopen jaren hebben verschillende arresten van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens de fiscale rechtsbescherming in een totaal ander daglicht gesteld, onder meer op het vlak van de rechten van verdediging, het zwijgrecht en het recht om geen twee keer te worden bestraft voor dezelfde feiten.

Deze tendens blijkt zich stilaan ook door te zetten in de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof en het Hof van Cassatie.

De vraag stelt zich dan ook in hoeverre het Belgische stelsel aan deze verruimde rechtsbescherming van de belastingplichtige is aangepast. Het is dan ook hoog tijd voor een update.
Dit verslagboek, dat gebaseerd is op een studiecyclus die gezamenlijk door de UA en de VUB werd georganiseerd, heeft dan ook tot doel de lezer op de hoogte te stellen van de laatste stand van zaken van het volledige spectrum van het fiscaal straf- en strafprocesrecht.

Met bijdragen van Karel Anthonissen en Gerda Vervecken, Christiaan Barbier, Luc Batselier en Johny Pirron, Leo De Broeck en Jo Roseleth, Miguel De Jonckheere en Méhdi Zagheden, Mark Delanote, Stijn De Meulenaer, Alain De Nauw, Filiep Deruyck, Francis Desterbeck, Luc Huybrechts, Michel Maus, Bruno Peeters, Joëlle Rozie, Johan Speecke, Bart Spriet, Frank Staelens, Hans Symoens, Caroline Vanderkerken, Eric Van Dooren, Jef Vuchelen en Patrick Waeterinckx.

01/01/2011

Everest Handboek Fiscaal Strafrecht.

book | Michel Maus, S. Demeulenaer
Everest Handboek Fiscaal Strafrecht, Brugge, Die Keure, 2010, 300p.

Financiële solidariteit
Fiscale fraude is een groot maatschappelijk probleem. Financiële solidariteit gaat hand in hand met de financiële bijdrageplicht. Dit is van cruciaal belang voor de instandhouding van ons huidig socio-economisch verzorgingsmodel. Het efficiënt voorkomen en aanpakken van fiscale fraude is dus noodzakelijk.

 

Fiscale inbreuken
De verschillende wetgevende instanties creëerden een wetgevend kader om inbreuken te beteugelen en zo de handhaving van het fiscaal recht te verzekeren: het fiscaal straf- en strafprocesrecht. In enge zin omvat dit louter de regelgeving rond de strafrechtelijke sanctionering van fiscale inbreuken.

Het omschrijft de verschillende soorten misdrijven, de toepasselijke straffen en de bijzondere regels ten aanzien van fiscale mmisdrijven. In ruimere zin omvat het ook de regelgeving met betrekking tot de administratieve betuegeling van fiscale inbreuken.

Frauderende belastingplichtigen kunnen niet alleen strafrechtelijk, maar ook administratief gesanctioneerd worden.
 

01/01/2010

Fiscale controle in de praktijk.

book | Michel Maus, S. Mercier
Fiscale controle in de praktijk, Brugge, die Keure, 2009, 297p.

Wanneer de fiscus op bezoek komt, is het raadzaam goed beslagen het ijs te betreden. Dit handboek bevat een gedetailleerd overzicht van de belangrijkste regelgeving ter zake met inbegrip van de rechten en plichten van de belastingplichtige en zijn/haar adviseur. Deze publicatie vormt een ideale symbiose tussen het juridische kader van de fiscale controle en de praktijkgerichte aanpak van de erkende boekhouder en de fiscale advocaat.

01/01/2009

De fiscale controle.

De fiscale controle, Brugge, die Keure, 2005, 858p.

In dit boek onderzoekt auteur Michel Maus hoe ver de eigenlijke onderzoeksmachten van de fiscale administratie reiken.

Wie de fiscale wet er op naleest, komt ongetwijfeld tot de vaststelling dat de onderzoeksmachten zeer ruim zijn geformuleerd. Op het eerste gezicht krijgt men inderdaad de indruk dat de belastingadministratie in wezen alles kan doen in haar zoektocht naar de werkelijk verschuldigde belasting. Heel wat belastingplichtigen zijn er dan ook ten onrechte van overtuigd dat tegen een onderzoeksdaad van de administratie weinig of niets te beginnen valt, zodat zij het fiscaal onderzoek gelaten ondergaan.
Wie de fiscale onderzoeksmachten echter iets nader bestudeerd, kan evenwel vaststellen dat de fiscale controlebevoegdheid zowel inhoudelijk als in de tijd en de ruimte beperkt is.  

Deze fiscale controlebeperkingen worden uitvoerig in het boek besproken. Zoals de auteur aantoont, stellen de fiscale onderzoeksmachten nog heel wat problemen die in de rechtspraktijk op een passende oplossing wachten. Voorbeelden van deze problemen zijn onder meer de moeilijke verhouding tussen de fiscale onderzoeksmachten en het recht op privacy, het spanningsveld tussen de fiscale meewerkverplichting en het strafrechtelijk zwijgrecht, het probleem van het inzagerecht van de fiscus in gerechtelijke dossiers, de problematiek van de doorbreking van het fiscaal bankgeheim en van het beroepsgeheim, etc.

Het boek behandelt de fiscale controle op het vlak van de inkomstenbelastingen, de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen, de BTW, de registratierechten, de successierechten, de zegelrechten en de met het zegel gelijkgestelde taksen.

01/01/2005