Een selectie van boeken en thema's waarover onze advocaten publiceerden.

Handboek Fiscale Sanctionering

Michel Maus heeft het in dit boek over fiscale fraude, belastingontwijking en waarom de overheid er zo moeilijk in slaagt een efficiënt en billijk fiscaal beleid te voeren.

Fiscale fraude en de maatschappij
Fiscale fraude is een groot maatschappelijk probleem. Financiële solidariteit gaat hand in hand met de financiële bijdrageplicht. Dit is van cruciaal belang voor de instandhouding van ons huidig socio-economisch verzorgingsmodel. Het efficiënt voorkomen en aanpakken van fiscale fraude is noodzakelijk.

Fiscale fraude en de wet
De verschillende wetgevende instanties creëerden een wetgevend kader om inbreuken te beteugelen en zo de handhaving van het fiscaal recht te verzekeren: het fiscaal straf- en strafprocesrecht. In enge zin omvat dit louter de regelgeving rond de strafrechtelijke sanctionering van fiscale inbreuken. Het omschrijft de verschillende soorten misdrijven, de toepasselijke straffen en de bijzondere regels ten aanzien van fiscale misdrijven. In ruimere zin omvat het ook de regelgeving met betrekking tot de administratieve beteugeling van fiscale inbreuken. Frauderende belastingplichtigen kunnen niet alleen strafrechtelijk, maar ook administratief gesanctioneerd worden.

01/04/2017

Sociaal Recht: De Larcier Wetboeken: editie 2016 - Deel IV

book | Joris De Wortelaer, I. Verougstraete, E. Forrier, G. Van Limberghen, K. Mestdagh, V. Dooms, E. D'Erbée, C. Dupriez, M. Deconynck
De nieuwe basiseditie 2016 van De Larcier Wetboeken: dat zijn meer dan 5.000 wetgevende akten geselecteerd door het redactiecomité die verschenen tot 1 september 2016 in het Belgisch Staatsblad en in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze editie 2016 herneemt in het bijzonder:
– de bepalingen en wijzigingen aangebracht door de wetten « Pot Pourri I » en « Pot Pourri II »;
– de bepalingen en wijzigingen aangebracht door de Programmawetten I en II van 26 december 2015;
– de bepalingen en wijzigingen aangebracht door de wet houdende maatregelen inzake versterking van jobcreatie en koopkracht van 26 december 2015

De auteurs hebben gekozen voor een wetboek in drie grote delen:
a. algemene bepalingen van het sociaal recht;
b. arbeidsrecht, d.w.z. onder meer de wetten betreffende de arbeidsovereenkomst, het loon, grensoverschrijdende arbeid, tewerkstelling en sluiting van ondernemingen;
c. het socialezekerheidsrecht, met inbegrip van de arbeidsongevallenregeling, beroepsziekten, gehandicapten, gezinsbijslag, pensioenen, werkloosheid en ziekte en invaliditeit.

De Larcier Wetboeken zijn bijgewerkt tot en met 1 februari 2017 door middel van de Aanvullingen 2017/I.

01/04/2017

Wit is het nieuwe zwart!

Wit is het nieuwe zwart! - Pleidooi voor een hervorming van de fiscale fraudebestrijding, Brussel, Larcier, 2016, 70p
 

Openingsrede Jonge Balie Brugge 2016


Recente schandalen zoals Luxleaks en de Panama-papers hebben aangetoond dat fiscale fraude nog steeds een zeer actueel thema is. Tevens blijkt dat de overheid er niet echt in slaagt om deze vorm van fraude adequaat aan te pakken. In deze bijdrage wordt onderzocht waar de pijnpunten liggen van de fraudebestrijding en hoe deze kunnen worden verholpen rekening houdend met de rechtsbescherming.
 
16/09/2016

Personenbelasting. Materiële en formele beginselen

Personenbelasting. Materiële en formele beginselen, Brugge, Die Keure, 2016, 226 p

Het boek Personenbelasting legt de werking en de structuur van de personenbelasting uit. We bespreken twee grote delen: de materiële belastingschuld of “hoe hoog is het bedrag voor welk inkomen?” en de formele aspecten van de belasting (opeisbaarheid en betaling). Dit boek richt zich tot iedereen die zijn kennis van de personenbelasting wil bijschaven, in het bijzonder studenten, rechtspractici en belastingplichtigen die een aanslagbiljet in de bus krijgen.

Bijgewerkt tot 1 februari 2016

01/01/2016

De fiscale procedure

book | Michel Maus, Mark Delanote, M. De Jonckheere, E. Van Dooren
De fiscale procedure, Brugge, die Keure, 2016, 644p. 

Dit handboek is opgebouwd uit drie grote delen: de taxatieprocedure, de
geschillenprocedure en tot slot de invorderingsprocedure.

Taxatieprocedure
In het deel m.b.t. de ‘taxatieprocedure’ wordt ingegaan op de onderzoeksmachten van de fiscus, de ‘dialoogfase’ tussen bestuur en belastingplichtige (aangifte, wijzigingen, ambtshalve aanslag), de bewijslevering (wettelijke vermoedens) en de aanslagprocedure, en dit zowel voor directe als indirecte belastingen (met inbegrip van douane en accijnzen) als voor federale, regionale en lokale belastingen. Ruime aandacht wordt hier ook besteed aan de fiscale sanctiebepalingen.

Geschillenprocedure
Vervolgens komt de geschillenprocedure aan bod met eerst de administratieve beroepsmogelijkheden en de fiscale bemiddeling en vervolgens de gerechtelijke fase, i.e. het beroep bij de rechtbank van eerste aanleg, het verhaal voor het hof van beroep en het Hof van Cassatie.

Invorderingsprocedure
Ook de invorderingsprocedure komt aan bod. Het fiscaal contentieux inzake onrechtstreekse belastingen en de fiscale geschillenprocedure van lokale belastingen wordt eveneens besproken. Bij dit onderzoek worden de meest recente strekkingen, die zich zowel in rechtspraak als in rechtsleer aftekenen, betrokken.
01/01/2016

Onterf de fiscus

Onterf de fiscus, Gent, Borgerhoff & Lamberigts, 2016, 208p. 

Alles over fiscaalvriendelijk erven en schenken

Het geld dat je kinderen later zullen erven, wordt in België bij die erfenis zeer zwaar belast. Dat zijn de'successierechten'. De fiscus gaat na je dood met een flink stuk lopen van het spaargeld waar jij zo hard voor gewerkt hebt en waar je tijdens je leven ook al belastingen op hebt betaald. Wees dus slim, denk aan je erfgenamen en kies voor formules die maken dat zij veel minder belastingen zullen moeten betalen dan als je niets doet.


01/01/2016

De werkerscoöperatie, het ondernemerschap herbekeken

book | Joris De Wortelaer, D. Ameel, R. Bollen, K. Maasen, P. Tierens, N. Timmermans, M. Wouters en J. Wuestenberg
De werkerscoöperatie, het ondernemerschap herbekeken, Leuven, Acco, 2015, 127p
 
In een werkerscoöperatie leveren de medewerkers niet alleen de arbeid maar ook de nodige financiële inbreng. De ondernemingscultuur is bovendien waardengedreven: zo primeert de aandacht voor mens en samenleving op financiële winstmaximalisatie. Het hoeft geen betoog: in het huidige economische bestel met zijn vele onzekerheden zijn werkerscoöperaties van een onschatbare maatschappelijke waarde.

Welke coöperatieve principes nemen werkerscoöperaties dan precies in acht? Een aantal spelregels delen ze met andere ondernemingen, zoals beschikken over voldoende financiële middelen en complementaire werkkrachten. Ze onderscheiden zich daarentegen door een eigen sociaal- en vennootschapsrechtelijk kader en door hun democratische bestuur en dagelijkse werking. Precies de aandacht voor mens en samenleving brengt met zich mee dat zorgvuldige interne communicatie en participatie van alle medewerkers van bijzonder groot belang is in een werkerscoöperatie.

Ondernemen is en blijft een risico. Bij coöperatief ondernemen is dat niet anders. Toch biedt deze ondernemingsvorm een hele rist duurzame voordelen voor de ondernemers, ongeacht of ze ondernemen in hoofd- of bijberoep, als starter of als overnemer. Voor hen is dit boek een unieke en onmisbare gids.

In tal van Belgische en andere Europese landen blijkt dat coöperatief werken écht werkt. De vele voorbeelden in dit boek geven je een andere kijk op het ondernemerschap. Wat je dan nog rest? De koe bij de coöperatieve horens vatten en samen met complementaire ondernemers aan de slag gaan.

Voor de realisatie van De werkerscoöperatie werkten experts uit verschillende vakgebieden samen.

18/12/2015

Personeelskosten managen. De juridische methodologie

Personeelskosten managen. De juridische methodologie, Sociale praktijkstudies, Mechelen, Wolters Kluwer, 2015, 139p

Het efficiënt managen van de personeelskosten blijft één van de grootste uitdagingen van elke human resources afdeling. Ook menig bedrijfsleider breekt zich vaak het hoofd over de omvang ervan. Deze kosten spelen immers een fundamentele rol bij de uitbouw van elke bedrijfsstrategie. De gedrevenheid over kostenbeheersing maakt sommige bedrijven superieur, terwijl voor anderen de ondergang wenkt.
In afwijking tot de meeste rechtsliteratuur verlaat deze uitgave de gedetailleerde analyse van enkele fiscale en/of parafiscale optimalisatietechnieken. Wat centraal staat, is de aanpak. Wat op bedrijfsniveau telt, is immers de praktische omgang met loon- en personeelskosten en dit binnen een bestaand wettelijk referentiekader. Vooral inzicht is vereist.
Om deze doelstelling waar te maken, hanteert dit boek als uitgangspunt twee centrale begrippen: loon- en personeelskosten.
Via een nieuwe praktische indeling van deze kosten, wordt gepeild naar de juridische mogelijkheden om deze kosten te beïnvloeden of te optimaliseren. Aan de hand van deze handleiding wordt de lezer een gebruiksklare methodologie geboden.

22/09/2015

Fiscale sanctionering.

Fiscale sanctionering, Brugge, die Keure, 2015, 300p. 

Fiscale fraude en de maatschappij
Fiscale fraude is een groot maatschappelijk probleem. Financiële solidariteit gaat hand in hand met de financiële bijdrageplicht. Dit is van cruciaal belang om ons huidig socio-economisch verzorgingsmodel in stand te houden. Fiscale fraude efficiënt voorkomen en aanpakken is daarom noodzakelijk.

Fiscale fraude en de wet
De verschillende wetgevende instanties creëerden een wetgevend kader om inbreuken te beteugelen en zo de handhaving van het fiscaal recht te verzekeren: het fiscaal straf- en strafprocesrecht. 

In enge zin omvat dit enkel de regelgeving rond de strafrechtelijke sanctionering van fiscale inbreuken. Het omschrijft de verschillende soorten misdrijven, de
toepasselijke straffen en de bijzondere regels ten aanzien van fiscale misdrijven.
In ruimere zin omvat het ook de regelgeving rond de administratieve beteugeling van fiscale inbreuken. Frauderende belastingplichtigen kunnen niet alleen strafrechtelijk, maar ook administratief gesanctioneerd worden.

01/01/2015

Le statut des travailleurs frontaliers au Luxembourg.

book | Denis-Emmanuel Philippe, Pascal Bouvy, Joël de Marneffe, Benoit Maréchal
Le statut des travailleurs frontaliers au Luxembourg - Aspects sociaux et fiscaux, Louvain-la-Neuve, Anthemis, 2015.

Pays dynamique au centre de l’Europe, le Luxembourg se caractérise par un emploi particulièrement important de travailleurs dits « frontaliers » provenant de la France, de la Belgique ou en encore de l’Allemagne. L’occupation au Luxembourg de ces travailleurs de résidence ou de nationalité étrangère, qui travaillent parfois dans plusieurs pays, soulève des questions spécifiques telles que le télétravail, la fiscalité, le risque d’établissement permanent, le salarysplit, le détachement ou encore la question du droit applicable.

Afin de s’y retrouver parmi les conventions préventives de double imposition, les règlements européens en matière de sécurité sociale ou encore les lois et réglementations applicables, cet ouvrage réunit les contributions de praticiens forts d’une expérience de terrain pour associer réflexion scientifique et réponses pratiques à ces questions.

Le statut de ces travailleurs "transfrontaliers" sera examiné tant sur l’aspect fiscal que social.

01/01/2015

Eerste hulp bij lokale belastingen en retributies.

book |
Eerste hulp bij lokale belastingen en retributies, 2de uitgave, Brugge, Vanden Broele, 2015, 150 p.
Lokale belastingen en retributies komen niet “zomaar” in de kas van lokale besturen terecht. Aan de inning gaat een vrij lange en formele weg vooraf. Verordeningen moeten tot stand worden gebracht, strikt gereglementeerde processen van vestiging en invordering dienen te worden opgestart … En bij dit alles is weerstand van de door de belasting of retributie getroffen burger nooit uitgesloten, met alle processuele gevolgen van dien.

Hoe lokale besturen deze weg dan het best aanvatten en afleggen? Het antwoord op deze vraag, die zowel op het belastingreglement als op het retributiereglement slaat, vindt u to the point en helder uitgeklaard in het boek “Eerste hulp bij lokale belastingen en retributies”.

“Eerste hulp bij lokale belastingen en retributies” is dan ook een onmisbaar werkinstrument voor iedereen die, beleids- of beroepsmatig, bij het lokale debiteurenbeheer betrokken is.

In 16 overzichtelijke hoofdstukken ontleedt auteur Jan Astaes de belangrijkste regels en beginselen die verband houden met de procedure inzake lokale belastingen en retributies. Hierbij passeren niet alleen de gemeenten, maar ook de provincies en de polders en wateringen de revue.

Uiteraard verwijst de auteur naar de meest recente versie van het Provincie- en Gemeentedecreet wanneer hij de relevante bepalingen bespreekt.

Het boek geeft niet alleen de toepasselijke wetgeving en reglementering weer, maar put ook uit de meest actuele stand van zaken van de rechtspraak, rechtsleer en administratieve commentaar. Op die manier vormt deze gids een echte leidraad op zakformaat, boordevol actuele, betrouwbare en beknopte informatie. 
 

01/01/2015

Geannoteerd wetboek arbeidsrecht 2015.

Geannoteerd wetboek arbeidsrecht 2015, Brugge, die Keure 2015, 1155 p. 

Het geannoteerd wetboek Arbeidsrecht geeft u een overzicht van de geactualiseerde tekst van de diverse wetteksten en relevante collectieve arbeidsovereenkomsten inzake arbeidsrecht.
De wetgeving bevat de wijzigingen die tot 26 maart 2015 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd werden.

 
01/01/2015

De wet van 26 december 2013 betreffende het eenheidsstatuut

De wet van 26 december 2013 betreffende het eenheidsstatuut, Mechelen, Wolters Kluwer, 2014, 351p

De wijzigingen verbonden aan de nieuwe wetgeving betreffende de invoering van het eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden zijn ingrijpend. Dit boek geeft u een diepgaand inzicht in de belangrijkste aspecten. Het omvat een bundeling van de meest relevante parlementaire stukken en voorbereiding bij de totstandkoming van de wet. Uiteraard bevat het boek ook de volledige wettekst van het eenheidsstatuut.

Deze publicatie is bijgewerkt tot 1 februari 2014 en oriënteert de lezer langs de belangrijkste wijzigingen en nieuwigheden. Het omvat zowel de juridische als de praktische impact van de nieuwe wet.  Het biedt inzicht in de voornaamste knelpunten en analyseert de weerslag hiervan in de praktijk. Kortom, het boek vormt een onontbeerlijk werkinstrument voor wie in de dagelijkse praktijk geconfronteerd wordt met het statuut van de arbeiders en bedienden.

03/06/2014

Basisbegrippen fiscaal recht.

book | Mark Delanote, Michel Maus, M. De Jonckheere
Basisbegrippen fiscaal recht, Brugge, die Keure, 2014, 188 p. 

Het boek Basisbegrippen fiscaal recht geeft een algemeen inzicht in het huidige Belgische belastingrecht.
Daartoe wordt de nadruk gelegd op de structuur van de verschillende
belastingen, op hun interne samenhang en de onderlinge verbanden. Het boek richt zich enerzijds tot juristen, economisten in vorming en meer algemeen tot wie met het belastingrecht in zijn complexiteit wenst kennis te maken.

Anderzijds komt het tegemoet aan de behoefte tot fiscale herbronning die meer en meer leeft bij advocaten, notarissen en ook bij velen die soms reeds jaren exclusief in een specifieke tak van het belastingrecht bedrijvig zijn.

01/01/2014

Een goed belastingreglement. Grondslag voor een succesvolle invordering.

book | A. Delafonteyne, M. Zagheden
Een goed belastingreglement. Grondslag voor een succesvolle invordering, Brugge, Vanden Broele, 2014, 50p.

Belastingen en retributies komen niet "zomaar" in de kas van een lokaal bestuur terecht. Aan de invordering ervan gaat een lang en formeel proces vooraf. Een onnauwkeurige voorbereiding kan leiden tot betwistingen door de belastingplichtigen. Een goed belastingreglement als basis is dan ook van essentieel belang om het hele proces vlot te kunnen laten verlopen.
Maar de opstelling van een doordacht en correct belastingreglement is geen sinecure. Bij de redactie moet niet alleen rekening gehouden worden met de interne bestanddelen van het reglement (zoals de omschrijving van de belastbare grondslag en de belastingplichtige), maar ook met tal van wettelijke voorschriften, algemene rechtsbeginselen, evoluties in de rechtspraak en administratieve standpunten.
In deze beknopte uitgave reiken drie topspecialisten ter zake een referentiekader aan waaraan elk belastingreglement kan worden getoetst. Dit handige boekje is erg praktisch en chronologisch opgevat, zodat het heel gemakkelijk als handleiding gebruikt kan worden bij de opstelling of de controle van uw belastingreglementen. 
"Een goed belastingreglement" bevat bovendien de belangrijkste recente rechtspraak, is beknopt, to the point en up-to-date. Kortom, met deze gids hebt u een onmisbaar instrument in handen.

01/01/2014

Tax me if you can.

Tax me if you can, Gent, Borgerhoff & Lamberigts, 2014, 207p. 

Niemand weet meer over belastingen dan professor Michel Maus. “De Belg wordt flink belast”, zegt hij, “en dus heeft hij het recht om alle legale manieren te gebruiken om belastingen te ontwijken”. Dat levert een boek op vol praktische tips die onmiddellijk zullen renderen voor je portemonnee: hoe vul je best je jaarlijkse aangifte voor de personenbelasting in?, wat geeft allemaal recht opbelastingvermindering?, hoe kan je fiscaal voordelig sparen en kopen?, hoe voorkom je dat je kinderen zich blauw betalen aan erfenisrechtenlater?. Stap voor stap, erg overzichtelijk, in alle geniale eenvoud uitgelegd.

01/01/2014

L'utilisation par les résidents belges des structures sociétaires luxembourgeoises.

L'utilisation par les résidents belges des structures sociétaires luxembourgeoises - La SPF, la SICAV-SIF et la SOPARFI, Bruxelles, Larcier, 2014

L'ouvrage examine l'intérêt fiscal des véhicules sociétaires luxembourgeois. Loin de se limiter à un aperçu du régime fiscal luxembourgeois de ceux-ci, l'auteur examine l'impact des récentes mesures fiscales belges et les moyens de défense du fisc belge.

01/01/2014

Gemeentebelastingen. Algemeenheden en invordering.

book |
Gemeentebelastingen. Algemeenheden en invordering, Brugge, Vanden Broele, 2014, vastbladig, 585p.

De weg van de begroting naar de gemeentekas is lang en niet altijd gemakkelijk. Belastingen moeten worden gevestigd en ingevorderd … terwijl weerstand vanwege belastingplichtigen onder de vorm van bezwaren nooit uitgesloten is. Bovendien zijn fiscale aangelegenheden bijzonder technisch en vaak erg juridisch getint.

Vandaar het boek “Gemeentebelastingen”: een leidraad voor iedereen die beroepshalve met lokale fiscaliteit in aanraking komt.

Deze uitgave verscheen voor het eerst in 1990. Auteur Jan Astaes, zelf tientallen jaren werkzaam als financieel beheerder in een lokaal bestuur, heeft deze publicatie vanaf de eerste bijwerking gedurende een kwarteeuw steeds verder uitgewerkt. Het resultaat is een levenswerk over gemeentebelastingen, dat doorleefd is van de praktijk.

In twee – ook afzonderlijk verkrijgbare – boekvolumes schetst “Gemeentebelastingen” als geen ander een helder beeld van alle relevante aspecten die de gemeentebelastingen vormgeven. Van de grondbeginselen, over de vestiging en invordering, tot de vervolging en de geschillen: alle onderwerpen komen in heldere bewoordingen aan bod en worden op een overzichtelijke en juridisch gefundeerde wijze geanalyseerd en uitgewerkt.

De nadruk ligt steeds op een praktijkgerichte aanpak. Het werk bevat bovendien talloze verwijzingen naar de doctrine en rechtspraak. Kortom, “Gemeentebelastingen” vormt een onmisbare gids voor iedere jurist, ambtenaar of mandataris die in deze materie niet verloren wil lopen.

01/01/2014

Handboek Personenbelasting

Mark Delanote en Pieterjan Smeyers zijn medeauteurs van het Handboek Personenbelasting (Titel VI, deel III. Berekening van het netto belastbaar beroepsinkomen: de aftrekbewerkingen, Hoofstukken 1, 2 en 3 (afdeling I. Werkelijke beroepskosten – Algemeen gedeelte)).

Doorheen de jaren is het Handboek Personenbelasting in de fiscale praktijk een zeer gewaardeerd en onmisbaar instrument geworden. 
Het Handboek Personenbelasting is dan ook veel meer dan de titel laat vermoeden. Dit diepgaand naslagwerk behandelt alle facetten van de personenbelasting, telkens met overvloedige verwijzingen naar wetgeving van vroeger en nu, standpunten van de administratie, circulaires, parlementaire vragen, rechtspraak, rechtsleer, ... De verwijzingen worden telkens geïntegreerd in een indringende en globale analyse van de materie, de lezer krijgt aldus een uniek totaalbeeld van de huidige stand van zaken van de personenbelasting in België.
Dit alles maakt dat het Handboek Personenbelasting haast nooit tevergeefs geraadpleegd wordt.
Dit basiswerk is volledig aangepast aan de regels geïntoduceerd door de zesde staatshervorming. De gedeeltelijke regionalisering zorgt immers voor een aardverschuiving in de personenbelasting. Deze allesomvattende encyclopedie van de personenbelasting is dan ook meer dan ooit een onmisbaar werk voor elke fiscale practicus!
In 1992 bracht Ludo Dillen na vele jaren voorbereiding de allereerste editie van dit handboek op de markt. Vandaag zijn er maar liefst 19 auteurs bij de realisatie van dit werk betrokken, zowel praktijkmensen als academici, telkens specialisten ter zake.

01/01/2014

Gemeentebelastingen. Vervolgingen en geschillen.

book |
Gemeentebelastingen. Vervolgingen en geschillen, Brugge, VandenBroele, 2014, vastbladig, 397p.

Zie ook: Gemeentebelastingen. Algemeenheden en invorderingen.

01/01/2014

​Geannoteerd wetboek rechtspositieregeling bij de lokale besturen.

book | Alexander De Becker, R. JANVIER (eds.)
Geannoteerd wetboek rechtspositieregeling bij de lokale besturen, Brugge, die Keure, 2014, 1154p. 

Een bundeling van de regelgeving inzake de rechtspositie van de lokale besturen, aangevuld met relevante rechtspraak en rechtsleer.

01/01/2014

Het beheer van het gemeentelijk patrimonium.

book |
Het beheer van het gemeentelijk patrimonium, Brugge, Vanden Broele, 2014, 413p.

In dit boek gaat auteur Jan Astaes in op de verschillende vormen van vervreemding en verwerving van het gemeentelijk patrimonium.
Per hoofdstuk bespreekt hij de volledige procedure, geeft hij modelteksten mee en zet hij de samenstelling van het dossier uiteen.
Zowel het onroerend als het roerend patrimonium komen aan bod. Courante rechtsverhoudingen zoals bij koop/verkoop, huur, ruil, schenking en erfdienstbaarheden worden vanuit een gemeentelijke betrokkenheid grondig geanalyseerd.

01/01/2014

Patrimoniumbelastingen.

book |
Patrimoniumbelastingen, 2de uitgave, Brugge, Vanden Broele, 2014, 218p.
 
De activeringsheffing inzake onbebouwde kavels en bouwgronden, de belasting op de tweede verblijven, de verhaalbelastingen, de belasting op het bouwen en verbouwen, de belasting ter bestrijding van leegstand en verkrotting,… Deze en andere zogenaamde patrimoniumbelastingen vertegenwoordigen een aanzienlijk deel in de totale som van de eigenlijke gemeentebelastingen.
 
Een goed begrip van het juridisch kader waarbinnen deze patrimoniumbelastingen functioneren, vormt geen overbodige luxe om een efficiënte lokale fiscaliteit te kunnen waarborgen. In deze uitgave maakt auteur Jan Astaes een uitvoerige juridische analyse van de meest courante patrimoniumbelastingen. Waar mogelijk vult hij zijn analyse aan met concrete modellen.
 

01/01/2014

De rechtspositie van de ontslagmacht naar Belgisch arbeidsrecht.

De rechtspositie van de ontslagmacht naar Belgisch arbeidsrecht, Brugge, die Keure, 2004, 457 p.

Kristof Salomez analyseert in zijn proefschrift voor het behalen van de graad van doctor in de rechten de betekenis van de bestaande ontslagregels en de sancties bij de miskenning ervan. Het werk behandelt niet enkel het algemene ontslagrecht, maar heeft ook aandacht voor vijfentwintig bijzondere regelingen voor ontslag (onder andere ontslag van contractanten bij de overheid). Hij komt tot de conclusie dat de ontslagmacht van de werknemer een algemeen rechtsbeginsel is, maar die van de werkgever niet. Daarnaast spreekt hij zich uit over de noodzakelijkheid van de ontslagmacht van de werkgever en de hinderpalen voor een ander beleid in het ontslagrecht. De auteur deed voor dit werk een grondige studie van de rechtspraak in deze materie, en hij schonk daarenboven veel aandacht aan de doctrine.

01/01/2014

Actualités de droit fiscal anno 2013.

book | Sous la direction de: Marc Bourgeois et Denis-Emmanuel Philippe
Actualités de droit fiscal - Anno 2013, CUP, Bruxelles, Larcier, vol. 144.

Ce volume de la CUP couvre des thématiques sélectionnées en fonction de leur actualité législative ou jurisprudentielle. Il contient également un exposé sur l’intérêt fiscal de la mise en société.

01/01/2013

Wet & Duiding Fiscale procedure en fiscaal strafrecht

Pieterjan Smeyers verleende zijn medewerking aan het boek Wet en Duiding: Fiscale procedure en fiscaal strafrecht.

Handige en overzichtelijke bundeling van relevante wetgeving inzake de fiscale procedure (directe en indirecte belastingen) en de bepalingen van fiscaal strafrecht:

Het laatste decennium zijn er meer en meer raakvlakken ontstaan tussen de fiscale en de strafrechtelijke rechtspraktijk. 
Mede door een toenemende maatschappelijke intolerantie tegenover  fiscale fraude, verzeilt een fiscaal geschil sneller dan voorheen in de strafrechtelijke sfeer en worden fiscale inbreuken ook strafrechtelijk vervolgd.

Vandaar een codex met twee delen: fiscale procedure en fiscaal strafrecht. De wetgevende teksten (meer dan 50!) zijn bijgewerkt tot 1 april 2013.

Grondig becommentarieerd op basis van rechtspraak en rechtsleer, onmisbaar voor toepassing in de praktijk:

Deze codex heeft als doel aan de gebruiker de wetteksten ter beschikking te stellen die nodig zijn om een fiscaal administratieve of fiscaal strafrechtelijke procedure te voeren. Daarbij wordt bij de bepalingen - voor zover nodig - duiding gegeven.

De wetgeving wordt toegelicht door middel van uitvoerige, doorgaans artikelsgewijze commentaren, die de wetgeving verduidelijken aan de hand van rechtspraak en rechtsleer.
Deze annotaties, die vaak bestaan uit overzichtscommentaren, vormen bij de oplossing van complexe vraagstukken de uitvalsbasis voor verder onderzoek.


01/01/2013

De nieuwe wet op de echtscheiding.

book | Sylvie Vandenabeele, F. Moeykens
De nieuwe wet op de echtscheiding, 2013

De nieuwe wet op de echtscheiding vanuit een praktisch standpunt toegelicht en bekeken
Op 1 september 2007 trad de nieuwe wet op de echtscheiding in werking.
Huidige leidraad heeft de bedoeling in de eerste plaats de nieuwe vorm van de echtscheiding te bespreken, zoals deze kan ingeleid worden vanaf 1 september 2007.
Uiteraard wordt ook rekening gehouden met de overgangsmaatregelen.
De bedoeling van de wetgeving is vooral de procedures te vereenvoudigen alsook een oplossing te bieden voor bijkomende problemen die zich stellen bij dergelijke procedures.
Vandaar dat de wetgever het principe van “schuldloze” echtscheiding heeft gehanteerd.
Voortaan zijn er twee echtscheidingsgronden, met name - echtscheiding op grond van onderlinge toestemming (EOT) – echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting van het huwelijk (EOO).

01/01/2013

Inleiding tot het recht.

book | Alexander De Becker, J. DEBIEVRE, F. EGGERMONT en J. GORUS
Inleiding tot het recht, Mechelen, Kluwer, 2013, 451p.
 
Het boek Inleiding tot het recht bevat niet slechts een louter overzicht van het heersende (materiële) recht, maar ook de bronnen en de beginselen van dat recht. Immers, een goed begrip van deze basisbouwstenen is nodig wil de beginnende jurist probleembegrijpend en -oplossend kunnen werken, wil hij of zij voorbij het steeds complexer en omvangrijker wordende materiële recht kunnen kijken. Deze Inleiding tot het recht wil een houvast zijn in de wereld van steeds veranderende (steekvlam)regelgeving en wispelturige rechtspraak.

De tiende editie die nu voorligt, moet worden beschouwd als een beginpunt van een proces dat erin zal resulteren dat de komende jaren deze Inleiding tot het recht in de 21ste eeuw wordt gebracht, wordt aangepast aan het rechtenonderwijs van nu, voor de jurist van morgen.

01/01/2013

Fiscaal invorderingsrecht.

Fiscaal invorderingsrecht (APR), Mechelen, Kluwer, 2012, 304p. 

De Algemene Praktische Rechtsverzameling, kortweg A.P.R., viert dit jaar zijn zestigste verjaardag. De prestigieuze reeks telt ondertussen goed 130 titels, van adel, afpaling en alimentatie over documentaire kredieten en getuigenverhoor, tot tussenvorderingen, voogdij en zaakwaarneming. Het recht in trefwoorden vatten en de ontwikkeling van de Nederlandstalige wetenschappelijke maar tegelijkertijd praktische rechtsliteratuur, dat waren de oorspronkelijke doelstellingen van de initiatiefnemers.

In dit boek wordt het fiscaal invorderingsrecht geanalyseerd en becommentarieerd. De diverse invorderingsaspecten van zowel deinkomstenbelastingen als de btw komen daarbij aan bod, zowel vanuit internrechtelijk als vanuit grensoverschrijdend of internationaal perspectief.

01/01/2012

Basisbegrippen personenbelasting.

book | Michel Maus, A. Spruyt,
Basisbegrippen personenbelasting, Brugge, die Keure, 2012, 230p.  

Het boek Basisbegrippen Personenbelasting heeft tot doel de lezer in te wijden in de werking en de structuur van de personenbelasting. Hierbij wordt aandacht besteed aan zowel de materiële als de formele aspecten van de belasting. Het boek richt zich in hoofdzaak tot studenten en rechtspractici die hun kennis van de personenbelasting willen bijschaven.

01/01/2012

De fiscale procedure.

book | Michel Maus, Mark Delanote, M. De Jonckheere, E. Van Dooren
De fiscale procedure, Brugge, die Keure, 2012, 574p. 

Deze nieuwe versie van De fiscale procedure bevat naast een volledige actualisering een verruiming van de behandelde materie, ditmaal met het domein van de douane en accijnzen. 

Het handboek is opgebouwd uit drie grote delen: taxatieprocedure, geschillenprocedure en tot slot de invorderingsprocedure.

01/01/2012

Iedereen doet het! Belastingontduiking in België.

Iedereen doet het! Belastingontduiking in België, Gent, Borgerhoff & Lamberigts, 2012, 231p. 

Zwart geld en Belgen: ze kunnen rustig in één adem worden genoemd. Maar hoe wérkt het zwart geld-ciruit? Om hoeveel geld gaat het? Hoe gaan ze precies tewerk, de loodgieters, de bakkers, de kappers, de bedrijfsleiders, de aannemers, de beleggers? 
Iederéén van ons heeft al wel eens belastingen ontdoken. Waarom doet de overheid er niks tegen? En hoe roei je dat uit, zwart geld?

01/01/2012

Sleutel- of scharnierelementen in de Grondwet – Eléments clés ou éléments charnières dans la Constitution.

book | Alexander De Becker, E. VANDENBOSSCHE (eds.)
Sleutel- of scharnierelementen in de Grondwet  – Eléments clés ou éléments charnières dans la Constitution, Brugge, die Keure, 2011, 260p. 

Dit verslagboek bevat wetenschappelijke bijdragen, die eerder werden toegelicht op 19 november 2010 op een studiedag in de Kamer van Volksvertegenwoordigers. De bijdragen in dit boek betrachten, in bijzondere tijden in dit land, een overzicht te bieden en een analyse te geven van een aantal cruciale elementen in het Belgisch grondwettelijk recht.

01/01/2011

Actuele problemen van het fiscaal strafrecht.

book | Michel Maus, M. Rozie
Actuele problemen van het fiscaal strafrecht, Intersentia, 2011, 760 p.

Het fiscaal straf- en strafprocesrecht is volop in evolutie. Onder druk van de financieel-economische crisis wordt de strijd tegen de fiscale fraude alsmaar opgevoerd. Zowel nationaal als internationaal. Ook in België is dit het geval, zoals de aanbevelingen van de parlementaire onderzoekscommissie fiscale fraude aantonen.

Er gaan dan ook meer en meer stemmen op om het stelsel van de fiscale fraudebestrijding grondig te hervormen om de fiscus en de parketten meer slagkracht te geven in de strijd tegen de fiscale fraude.
Samen met deze evolutie wordt ook de rechtsbescherming van de belastingplichtige steeds scherper gesteld.

De afgelopen jaren hebben verschillende arresten van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens de fiscale rechtsbescherming in een totaal ander daglicht gesteld, onder meer op het vlak van de rechten van verdediging, het zwijgrecht en het recht om geen twee keer te worden bestraft voor dezelfde feiten.

Deze tendens blijkt zich stilaan ook door te zetten in de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof en het Hof van Cassatie.

De vraag stelt zich dan ook in hoeverre het Belgische stelsel aan deze verruimde rechtsbescherming van de belastingplichtige is aangepast. Het is dan ook hoog tijd voor een update.
Dit verslagboek, dat gebaseerd is op een studiecyclus die gezamenlijk door de UA en de VUB werd georganiseerd, heeft dan ook tot doel de lezer op de hoogte te stellen van de laatste stand van zaken van het volledige spectrum van het fiscaal straf- en strafprocesrecht.

Met bijdragen van Karel Anthonissen en Gerda Vervecken, Christiaan Barbier, Luc Batselier en Johny Pirron, Leo De Broeck en Jo Roseleth, Miguel De Jonckheere en Méhdi Zagheden, Mark Delanote, Stijn De Meulenaer, Alain De Nauw, Filiep Deruyck, Francis Desterbeck, Luc Huybrechts, Michel Maus, Bruno Peeters, Joëlle Rozie, Johan Speecke, Bart Spriet, Frank Staelens, Hans Symoens, Caroline Vanderkerken, Eric Van Dooren, Jef Vuchelen en Patrick Waeterinckx.

01/01/2011

The Role of the Regions in EU governance.

book | Alexander De Becker, C. PANARA (eds.)
The Role of the Regions in EU governance, Heidelberg, Springer, 2011, 348p.

This book compares for the first time how the regions in seven different countries (Austria, Belgium, France, Germany, Italy, Spain and the UK) are involved in EU governance. It is also the first book which tackles this matter from two different perspectives; that of EU law and that of comparative law. It includes contributions both from well-established scholars in the field of EU law and from younger scholars.

01/01/2011

Modellen van gemeentebelasting en retributieverordering.

book |

Modellen van gemeentebelasting en retributieverordering, vijfde uitgave, Brugge, Vanden Broele, 2011, ca 440p.

Aan de grondslag van een efficiënte lokale fiscaliteit staan goede en (juridisch) correcte belastingreglementen. Een foutloze opstelling van deze documenten is dan ook een absolute noodzaak. Dankij deze uitgave wordt deze belangrijke opdracht alvast een stuk eenvoudiger.
Dit praktische naslagwerk bundelt de modellen van de meest gebruikte gemeentebelastingen en retributieverordeningen. Ieder model sluit aan bij de meest actuele regelgeving en kan eenvoudig worden aangepast aan de specifieke situatie van elk bestuur. Waar nodig worden modellen verrijkt met nuttige opmerkingen en handige tips.

Lees hier de eerste pagina's van "Modellen van gemeentebelasting en retributieverordeningen".

 


01/01/2011

Everest Handboek Fiscaal Strafrecht.

book | Michel Maus, S. Demeulenaer
Everest Handboek Fiscaal Strafrecht, Brugge, Die Keure, 2010, 300p.

Financiële solidariteit
Fiscale fraude is een groot maatschappelijk probleem. Financiële solidariteit gaat hand in hand met de financiële bijdrageplicht. Dit is van cruciaal belang voor de instandhouding van ons huidig socio-economisch verzorgingsmodel. Het efficiënt voorkomen en aanpakken van fiscale fraude is dus noodzakelijk.

 

Fiscale inbreuken
De verschillende wetgevende instanties creëerden een wetgevend kader om inbreuken te beteugelen en zo de handhaving van het fiscaal recht te verzekeren: het fiscaal straf- en strafprocesrecht. In enge zin omvat dit louter de regelgeving rond de strafrechtelijke sanctionering van fiscale inbreuken.

Het omschrijft de verschillende soorten misdrijven, de toepasselijke straffen en de bijzondere regels ten aanzien van fiscale mmisdrijven. In ruimere zin omvat het ook de regelgeving met betrekking tot de administratieve betuegeling van fiscale inbreuken.

Frauderende belastingplichtigen kunnen niet alleen strafrechtelijk, maar ook administratief gesanctioneerd worden.
 

01/01/2010

Schuld en executie. Een onderzoek naar de reikwijdte van de fiscale titel.

Schuld en executie. Een onderzoek naar de reikwijdt van de fiscale titel, Brugge, die Keure, 2010, 808p.
 
Wat is de rechtsverhouding tussen de belastinginnende overheid en de belastingschuldige? U krijgt een uitgebreide ontleding vanuit een tweeledige invalshoek: verbintenissenrechtelijk en executierechtelijk. Daarnaast worden de klassieke, maar ook vrij recente bijzondere prerogatieven van de overheid belicht. Ook de reikwijdte van de fiscale titel wordt verduidelijkt, vanuit een temporele, personele, materiële én territoriale invalshoek.

Dit boek analyseert de bijzondere rechtsverhouding tussen de belastinginnende overheid enerzijds, en de belastingschuldige anderzijds.

01/01/2010

​Het bestuurlijk toezicht op lokale besturen.

book | Alexander De Becker, J. GORIS, K. LEUS, F. ONGENA en A. WIRTGEN
Het bestuurlijk toezicht op lokale besturen, Brugge, die Keure, 2010, 140p.

Met dit boek schetst de vakgroep staats- en bestuursrecht voor het eerst een ruim beeld van de (theoretische en praktische) juridische gevolgen van de principiële keuze van de decreetgever voor het algemeen bestuurlijk toezicht in het Gemeentedecreet en het Provinciedecreet.

01/01/2010

Sociaal strafrecht.

Sociaal strafrecht, Brugge, die Keure, 2010, 167 p.
 
01/01/2010

Fiscale controle in de praktijk.

book | Michel Maus, S. Mercier
Fiscale controle in de praktijk, Brugge, die Keure, 2009, 297p.

Wanneer de fiscus op bezoek komt, is het raadzaam goed beslagen het ijs te betreden. Dit handboek bevat een gedetailleerd overzicht van de belangrijkste regelgeving ter zake met inbegrip van de rechten en plichten van de belastingplichtige en zijn/haar adviseur. Deze publicatie vormt een ideale symbiose tussen het juridische kader van de fiscale controle en de praktijkgerichte aanpak van de erkende boekhouder en de fiscale advocaat.

01/01/2009

Het Vlaams decreet betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie-en gemeentebelastingen.

book |
Het Vlaams decreet betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie-en gemeentebelastingen. Een eerste analyse, Brugge, Vanden Broele, 2008, 75 p.

01/01/2008

Invordering en fiscus

"In deze fiscale wenken"" wordt nader ingegaan op de invordering van de belastingschulden, en dit zowel op het vlak van de inkomstenbelastingen als op het vlak van de btw.
De (problematiek rond de) invordering wint meer en meer aan belang: getuige daarvan zijn de vele betwistingen die de laatste jaren rijzen en het veelvuldig wetgevend ingrijpen terzake.

Volgende onderwerpen komen aan bod:
. Belastingschuldigen en executieplichtigen
. Het opeisbaar karaker van de belastingschuld: betaaltermijnen, betalingsformaliteiten, (onbeperkt)
uitstel en kwijtschelding
. Het zeker en vaststaand de belastingschuld: betwiste belastingschulden
. Interesten
. De vervolging van de belastingschuld
. Voorrechten en hypotheken
. Specifieke invorderingswaarborgen 
. Het uitdoven van de invorderingsmogelijkheid ingevolge de verjaring nader geduid.

01/01/2007

De overheid en haar personeel: een onderzoek naar de juridische grondslagen van de rechtspositie van de ambtenaar

De overheid en haar personeel: een onderzoek naar de juridische grondslagen van de rechtspositie van de ambtenaar, Brugge, die Keure, 2007, XV+672p.

01/01/2007

Roken in de onderneming

Roken in de onderneming, Sociale praktijkstudies nr. 25., Mechelen, Wolters Kluwer, 2006, 101p

Het Koninklijk Besluit van 19 januari 2005 betreffende de bescherming van de werknemers tegen tabaksrook verplicht de werkgever om vanaf 1 januari 2006 een rookvrije ruimte in te richten. Niettemin rusten op de werkgever, het management, de syndicale gesprekspartners en uiteraard ook op de schouders van de werknemers talrijke verplichtingen om dit wettelijke referentiekader op het bedrijfsniveau uit te voeren. Een hele reeks concrete vraagstellingen omkaderen de implementatie van dit antitabaksbeleid.

Deze uitgave poogt een breed inzicht te verstrekken in de belangrijkste aspecten die deze nieuwe oriëntatie op bedrijfsniveau omkaderen. Vertrekkende van een wettelijke analyse, zal eveneens aandacht worden besteed aan de procedure tot invoering van een rookbeleid, de rol van de syndicale gesprekspartners, de aansprakelijkheid van de werkgever, de verplichtingen van de werknemer, de kost van het roken, en een aantal begeleidingsmaatregelen.

 


01/01/2006

De fiscale controle.

De fiscale controle, Brugge, die Keure, 2005, 858p.

In dit boek onderzoekt auteur Michel Maus hoe ver de eigenlijke onderzoeksmachten van de fiscale administratie reiken.

Wie de fiscale wet er op naleest, komt ongetwijfeld tot de vaststelling dat de onderzoeksmachten zeer ruim zijn geformuleerd. Op het eerste gezicht krijgt men inderdaad de indruk dat de belastingadministratie in wezen alles kan doen in haar zoektocht naar de werkelijk verschuldigde belasting. Heel wat belastingplichtigen zijn er dan ook ten onrechte van overtuigd dat tegen een onderzoeksdaad van de administratie weinig of niets te beginnen valt, zodat zij het fiscaal onderzoek gelaten ondergaan.
Wie de fiscale onderzoeksmachten echter iets nader bestudeerd, kan evenwel vaststellen dat de fiscale controlebevoegdheid zowel inhoudelijk als in de tijd en de ruimte beperkt is.  

Deze fiscale controlebeperkingen worden uitvoerig in het boek besproken. Zoals de auteur aantoont, stellen de fiscale onderzoeksmachten nog heel wat problemen die in de rechtspraktijk op een passende oplossing wachten. Voorbeelden van deze problemen zijn onder meer de moeilijke verhouding tussen de fiscale onderzoeksmachten en het recht op privacy, het spanningsveld tussen de fiscale meewerkverplichting en het strafrechtelijk zwijgrecht, het probleem van het inzagerecht van de fiscus in gerechtelijke dossiers, de problematiek van de doorbreking van het fiscaal bankgeheim en van het beroepsgeheim, etc.

Het boek behandelt de fiscale controle op het vlak van de inkomstenbelastingen, de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen, de BTW, de registratierechten, de successierechten, de zegelrechten en de met het zegel gelijkgestelde taksen.

01/01/2005

De grondwet en het inzetten van strijdkrachten.

book | Alexander De Becker, G. LAENEN, M. VAN DAMME, E. VANDENBOSSCHE (eds.)
De grondwet en het inzetten van strijdkrachten, Antwerpen, Maklu, 2005, 224p.

Artikel 167, tweede lid van de Grondwet bepaalt onder meer dat de Koning het bevel voert over de krijgsmacht en dat Hij de staat van oorlog alsook het einde van de vijandelijkheden vaststelt. Aan deze grondwetsbepaling werd tot op heden relatief weinig aandacht besteed in ruimere wetenschappelijke middens. Het gegeven dat het koninklijk bevelhebberschap over het leger één van die grondwettelijke beginselen vormt waarvan de strekking ongewijzigd is gebleven, vormt hiervoor mogelijk een verklaring, naast de vaststelling dat deze aangelegenheid betrekking heeft op een weliswaar belangrijk, maar hoe dan ook specifiek aspect van de buitenlandse betrekkingen.

In het boek wordt de problematiek van het inzetten van de strijdkrachten geschetst in een constitutioneel en actueel-beleidsmatig kader. Het boek vult op die manier een wetenschappelijke leemte aan met betrekking tot een onderwerp dat in de praktijk een sterk evoluerend karakter vertoont. Zo oefent de Koning de erin beschreven bevoegdheid al lang niet meer in persoonlijke naam uit en werden sommige belangrijke bevoegdheden inzake defensie overgedragen aan organen van de NAVO en de WEU. Ook de aard van de militaire missies heeft mettertijd een andere dimensie gekregen, in welk verband kan worden gerefereerd aan de bij een ruimer publiek gekende figuur van de "VN-blauwhelm".

Aan al deze evoluties wordt in het boek aandacht besteed, met dien verstande dat daarbij niet uitsluitend het Belgische grondwettelijke systeem in het onderzoek wordt betrokken, maar dat de problematiek daarenboven wordt gesitueerd in een ruimer Europees en internationaalrechtelijk kader. De editors hebben voor dat alles een beroep kunnen doen op een aantal gezaghebbende auteurs die, elk vanuit hun eigen wetenschappelijke of beleidsmatige invalshoek, een lezenswaardige bijdrage hebben geleverd aan de studie van deze klassieke, maar meer dan ooit actuele problematiek".

01/01/2005

Waar rook is, is vuur? Het rookbeleid in de onderneming

Waar rook is, is vuur? Het rookbeleid in de onderneming, Samen Werken, Mechelen, Wolters Kluwer, 2005, 100p

Vanaf 1 januari 2006 is de werkgever verplicht om een rookvrije werkruimte in te richten. deze publicatie wil een breed inzicht verstrekken in de belangrijkste aspecten die deze nieuwe verplichting op bedrijfsniveau omkaderen. Vertrekkende van een wettelijke analyse besteden we eveneens aandacht aan de procedure tot invoering van een rookbeleid, de rol van de syndicale gesprekspartners, de aansprakelijkheid van de werkgever, de verplichtingen van de werknemer, enz.

01/01/2005

De Wet betreffende de werknemersparticipatie in het kapitaal en in de winst van de vennootschappen

De Wet betreffende de werknemersparticipatie in het kapitaal en in de winst van de vennootschappen, De handleiding, Antwerpen, Intersentia, 2004, 355p

De wet van 22 mei 2001 creëert een wettelijk kader aan de hand waarvan op bedrijfsniveau een participatieschema kan worden ingevoerd.

Met het aantrekken van de economie, het herstel van de beurzen en de verhoogde rendabiliteitsperspectieven oogt de implementatie van een participatiestelsel op bedrijfs- of groepsniveau zeer aantrekkelijk.

Aan de hand van een grondige analyse van de wet van 22 mei 2001 werkte de auteur een handleiding uit, die een antwoord verstrekt op de meest praktische vraagstellingen. Hoe dient dergelijk plan te worden geïmplementeerd? Welke fiscale en parafiscale voordelen kunnen uit het schema worden geput? Kunnen bestaande voordelen in een participatieschema worden opgenomen? Wordt het plan best voor bepaalde of onbepaalde duur gesloten? Welke bijzondere voorzorgsmaatregelen te treffen? Hoe de rechten van de individuele werknemers te definiëren? Tevens werden gebruiksklare modellen opgenomen aan de hand waarvan een participatieschema op een praktische en versnelde wijze kan worden ingevoerd.

De meer academisch georiënteerde lezer vindt eveneens zijn gading ingevolge de academische onderbouw van de studie.

01/07/2004

Proeve tot een geïntegreerd en hervormd statuut voor het federaal openbaar ambt

book | Alexander De Becker, K. LEUS, A. BERGS en M. MARTENS
Proeve tot een geïntegreerd en hervormd statuut voor het federaal openbaar ambt, Gent, Academia Press, 2004, 249p.
 
Een – op de overheidsdiensten van de federale Staat betrekking hebbende – publicatie is de “Proeve tot een geïntegreerd en hervormd statuut voor het federaal openbaar ambt”. De publicatie vormt de weerslag van studiewerk door de vakgroep Staats- en bestuursrecht van de VUB en heeft – zoals de opschrift van de publicatie weergeeft – een dubbel oogmerk. 


 
01/01/2004

Financiële participatie en loon

Financiële participatie en loon, Gent, Mys & Breesch, 1996, 302p

 

 


01/01/1996