Volgens de Nationale Bank van België zouden door de verlaging van de patronale sociale bijdragen van 32,4% naar 25% op 7 jaar tijd 52.100 banen worden gecreëerd.

16/11/2017 | Social | Kristof Salomez
0 Waar - 0 Niet Waar - x Beetje waar. In het kader van de taks shift zouden de sociale bijdragen die de werkgevers verschuldigd zijn op de lonen die zij aan hun personeel betalen vanaf 1 januari 2018 verlaagd worden van 32,4% naar 25%. Als gevolg van deze maatregel zouden er volgens de Nationale Bank van België, bij monde van directeur Marcia De Wachter maar liefst 52.100 banen bijkomen in de periode tussen 2015 tot en met 2021.
Mogelijk creëert deze maatregel jobs, maar in ieder geval is de premisse dat de patronale bijdragen verminderen van 32,4% naar 25%, zoals voortdurend wordt aangehaald, zonder meer fout.

Dit blijkt duidelijk wanneer de bijdragen zoals deze golden voor de invoering van de taks shift vergeleken worden met de bijdragen na de invoering van de taks shift.

1. De bijdragen voor de invoering van de Taks shift

Wanneer abstractie wordt gemaakt van de werkgeversbijdrage op het dubbel vakantiegeld en de werkgeversbijdrage aan het Fonds voor Sluiting van ondernemingen, dan bedroeg de Patronale bijdrage voor de invoering van de taks shift, 32,33%. Dit percentage bestaat enerzijds uit de basiswerkgeversbijdrage van 24,92% en de zogeheten loonmatigingsbijdrage van 5,67% vermeerderd met 5,67% berekend op de totale verschuldigde werkgeversbijdrage.

Van deze werkgeversbijdrage die op kwartaalbasis verschuldigd is aan de Rijksdienst voor Sociale zekerheid diende vervolgens de zogenaamde structurele bijdragevermindering te worden afgetrokken. Deze was voor de invoering van de taks shift gelijk aan een vast bedrag van 462 euro per kwartaal vermeerderd met een correctie voor hoge en lage lonen.

Wanneer met deze verminderingen rekening werd gehouden komt men aan een percentage van de werkgeversbijdrage dat veel lager uitvalt dan de steeds aangehaalde 32,4%.

Nemen we als voorbeeld het mediaan maandloon van 3.000 euro. De werkgeversbijdragen die hierop verschuldigd zijn bedragen per kwartaal 2.909,7 euro (32.33%) waarvan 462 euro in mindering wordt gebracht als structurele bijdragevermindering. Dit brengt de verschuldigde kwartaalbijdrage op 2.447,7 euro hetgeen overeenstemt met een percentage van 27,19% van het loon.

Nemen we als voorbeeld een laag bruto maandloon van 2.000 euro dan is op kwartaalbasis een werkgeversbijdrage verschuldigd 1.477,8 euro hetgeen overeenstemt met 24,63% van het loon.

Nemen we een hoog loon van 6.000 euro per maand, dan is hierop na aftrek van de structurele bijdragevermindering een bijdrage verschuldigd van 5.081,5 euro, of 28,23% van het loon.
 
2. De bijdragen na de invoering van de taks shift vanaf 1 januari 2018
 
In de periode vanaf het tweede kwartaal van 2016 tot eind 2017 geldt een soort overgangsregeling waarin de taks shift-maatregel slechts gedeeltelijk wordt doorgevoerd en waarbij een beperkte verlaging van het basiswerkgeverstarief gecombineerd wordt met een verlaagde structurele bijdragevermindering.

Vanaf 1 januari 2018 zal de taks shift zijn volledige uitwerking hebben. Vanaf dan wordt de basiswerkgeversbijdrage verlaagd van 24,92% naar 19,88% en wordt de loonmatigingsbijdrage verlaagd van 5,67% naar 4,27%. Dit brengt, opnieuw abstractie makend van de bijdragen op het dubbel vakantiegeld en de bijdrage aan het Sluitingsfonds, het tarief van de patronale sociale bijdragen op 25%. Vanaf diezelfde datum wordt het vast bedrag van de structurele bijdragevermindering die voor de invoering van de taks shift 462 euro per kwartaal bedroeg teruggebracht naar 0. De structurele bijdragevermindering wordt alsdan enkel nog behouden voor de lage lonen (minder dan 8.850 euro  per kwartaal).

Nemen we opnieuw dezelfde voorbeelden als hiervoor, dan is op een maandloon van 3.000 euro een werkgeversbijdrage verschuldigd van 25% ipv 27,18%. Dan is op een maandloon van 2.000 euro een werkgeversbijdrage verschuldigd van 18,93% ipv 24,63% en dan is op een maandloon van 6.000 euro een werkgeversbijdrage van 25% verschuldigd ipv 28,23%.

De patronale bijdragen dalen dus wel degelijk, doch niet zoals steeds wordt gesteld met 7,4%. Voor een gemiddeld loon daalt de werkgeversbijdrage met 2 à 3% en voor hoge lonen en lage lonen kan de vermindering van de bijdragen verder oplopen naar 4 à 5%. De  regering Michel blijft daarmee trouw aan de recepten van de vorige regering die ook reeds zijn toevlucht nam tot verminderingen van de patronale bijdragen, weze het van beperktere omvang.

Geconcludeerd mag dus worden dat de bijdragen weliswaar worden teruggebracht naar 25% van het loon, doch dat dit een veel minder omvangrijke vermindering is dan de regering wil laten uitschijnen. Of deze beperktere bijdragevermindering 50.000 banen zal creëren valt af te wachten. In ieder geval vernietigt m.i. de complexiteit en ondoorzichtigheid van de sociale wetgeving meer banen dan dat deze bijdragevermindering banen zal opleveren.
 
 
Kristof Salomez