Une sélection des livres et des sujets sur lesquels nos avocats ont publié.

​Geannoteerd wetboek rechtspositieregeling bij de lokale besturen.

book | Alexander De Becker, R. JANVIER (eds.)
Geannoteerd wetboek rechtspositieregeling bij de lokale besturen, Brugge, die Keure, 2014, 1154p. 

Een bundeling van de regelgeving inzake de rechtspositie van de lokale besturen, aangevuld met relevante rechtspraak en rechtsleer.

01/01/2014

Inleiding tot het recht.

book | Alexander De Becker, J. DEBIEVRE, F. EGGERMONT en J. GORUS
Inleiding tot het recht, Mechelen, Kluwer, 2013, 451p.
 
Het boek Inleiding tot het recht bevat niet slechts een louter overzicht van het heersende (materiële) recht, maar ook de bronnen en de beginselen van dat recht. Immers, een goed begrip van deze basisbouwstenen is nodig wil de beginnende jurist probleembegrijpend en -oplossend kunnen werken, wil hij of zij voorbij het steeds complexer en omvangrijker wordende materiële recht kunnen kijken. Deze Inleiding tot het recht wil een houvast zijn in de wereld van steeds veranderende (steekvlam)regelgeving en wispelturige rechtspraak.

De tiende editie die nu voorligt, moet worden beschouwd als een beginpunt van een proces dat erin zal resulteren dat de komende jaren deze Inleiding tot het recht in de 21ste eeuw wordt gebracht, wordt aangepast aan het rechtenonderwijs van nu, voor de jurist van morgen.

01/01/2013

The Role of the Regions in EU governance.

book | Alexander De Becker, C. PANARA (eds.)
The Role of the Regions in EU governance, Heidelberg, Springer, 2011, 348p.

This book compares for the first time how the regions in seven different countries (Austria, Belgium, France, Germany, Italy, Spain and the UK) are involved in EU governance. It is also the first book which tackles this matter from two different perspectives; that of EU law and that of comparative law. It includes contributions both from well-established scholars in the field of EU law and from younger scholars.

01/01/2011

Sleutel- of scharnierelementen in de Grondwet – Eléments clés ou éléments charnières dans la Constitution.

book | Alexander De Becker, E. VANDENBOSSCHE (eds.)
Sleutel- of scharnierelementen in de Grondwet  – Eléments clés ou éléments charnières dans la Constitution, Brugge, die Keure, 2011, 260p. 

Dit verslagboek bevat wetenschappelijke bijdragen, die eerder werden toegelicht op 19 november 2010 op een studiedag in de Kamer van Volksvertegenwoordigers. De bijdragen in dit boek betrachten, in bijzondere tijden in dit land, een overzicht te bieden en een analyse te geven van een aantal cruciale elementen in het Belgisch grondwettelijk recht.

01/01/2011

​Het bestuurlijk toezicht op lokale besturen.

book | Alexander De Becker, J. GORIS, K. LEUS, F. ONGENA en A. WIRTGEN
Het bestuurlijk toezicht op lokale besturen, Brugge, die Keure, 2010, 140p.

Met dit boek schetst de vakgroep staats- en bestuursrecht voor het eerst een ruim beeld van de (theoretische en praktische) juridische gevolgen van de principiële keuze van de decreetgever voor het algemeen bestuurlijk toezicht in het Gemeentedecreet en het Provinciedecreet.

01/01/2010

De overheid en haar personeel: een onderzoek naar de juridische grondslagen van de rechtspositie van de ambtenaar

De overheid en haar personeel: een onderzoek naar de juridische grondslagen van de rechtspositie van de ambtenaar, Brugge, die Keure, 2007, XV+672p.

01/01/2007

De grondwet en het inzetten van strijdkrachten.

book | Alexander De Becker, G. LAENEN, M. VAN DAMME, E. VANDENBOSSCHE (eds.)
De grondwet en het inzetten van strijdkrachten, Antwerpen, Maklu, 2005, 224p.

Artikel 167, tweede lid van de Grondwet bepaalt onder meer dat de Koning het bevel voert over de krijgsmacht en dat Hij de staat van oorlog alsook het einde van de vijandelijkheden vaststelt. Aan deze grondwetsbepaling werd tot op heden relatief weinig aandacht besteed in ruimere wetenschappelijke middens. Het gegeven dat het koninklijk bevelhebberschap over het leger één van die grondwettelijke beginselen vormt waarvan de strekking ongewijzigd is gebleven, vormt hiervoor mogelijk een verklaring, naast de vaststelling dat deze aangelegenheid betrekking heeft op een weliswaar belangrijk, maar hoe dan ook specifiek aspect van de buitenlandse betrekkingen.

In het boek wordt de problematiek van het inzetten van de strijdkrachten geschetst in een constitutioneel en actueel-beleidsmatig kader. Het boek vult op die manier een wetenschappelijke leemte aan met betrekking tot een onderwerp dat in de praktijk een sterk evoluerend karakter vertoont. Zo oefent de Koning de erin beschreven bevoegdheid al lang niet meer in persoonlijke naam uit en werden sommige belangrijke bevoegdheden inzake defensie overgedragen aan organen van de NAVO en de WEU. Ook de aard van de militaire missies heeft mettertijd een andere dimensie gekregen, in welk verband kan worden gerefereerd aan de bij een ruimer publiek gekende figuur van de "VN-blauwhelm".

Aan al deze evoluties wordt in het boek aandacht besteed, met dien verstande dat daarbij niet uitsluitend het Belgische grondwettelijke systeem in het onderzoek wordt betrokken, maar dat de problematiek daarenboven wordt gesitueerd in een ruimer Europees en internationaalrechtelijk kader. De editors hebben voor dat alles een beroep kunnen doen op een aantal gezaghebbende auteurs die, elk vanuit hun eigen wetenschappelijke of beleidsmatige invalshoek, een lezenswaardige bijdrage hebben geleverd aan de studie van deze klassieke, maar meer dan ooit actuele problematiek".

01/01/2005

Proeve tot een geïntegreerd en hervormd statuut voor het federaal openbaar ambt

book | Alexander De Becker, K. LEUS, A. BERGS en M. MARTENS
Proeve tot een geïntegreerd en hervormd statuut voor het federaal openbaar ambt, Gent, Academia Press, 2004, 249p.
 
Een – op de overheidsdiensten van de federale Staat betrekking hebbende – publicatie is de “Proeve tot een geïntegreerd en hervormd statuut voor het federaal openbaar ambt”. De publicatie vormt de weerslag van studiewerk door de vakgroep Staats- en bestuursrecht van de VUB en heeft – zoals de opschrift van de publicatie weergeeft – een dubbel oogmerk. 


 
01/01/2004