De fiscale behandeling van intellectuele eigendomsrechten in Luxemburg: recente ontwikkelingen en toekomstperspectieven

25/01/2016 | Tax | Denis-Emmanuel Philippe
Luxemburgse vennootschappen zijn in principe onderworpen aan de inkomstenbelastingen van collectiviteiten (impôt sur le revenu des collectivités (IRC)) ten belope van 21 %, verhoogd met een bijdrage aan het arbeidsmarktfonds (contribution au fond pour l'emploi) gelijk aan 7 % van de IRC en aan de gemeentelijke handelsstaks (l'impôt commercial communal (ICC)) ten belope van 6,75 % in Luxemburg stad. Het globale belastingtarief bedraagt bijgevolg 29,22 %.

I. Regime van gedeeltelijke vrijstelling van intellectuele eigendomsrechten

Luxemburgse vennootschappen zijn in principe onderworpen aan de inkomstenbelastingen van collectiviteiten (impôt sur le revenu des collectivités (IRC)) ten belope van 21 %, verhoogd met een bijdrage aan het arbeidsmarktfonds (contribution au fond pour l'emploi) gelijk aan 7 % van de IRC en aan de gemeentelijke handelsstaks (l'impôt commercial communal (ICC)) ten belope van 6,75 % in Luxemburg stad. Het globale belastingtarief bedraagt bijgevolg 29,22 %.

Luxemburgse vennootschappen die intellectuele eigendomsrechten bezitten (hierna genoemd LuxIPCo) genieten van een specifieke vrijstellingsregeling (hierna genoemd IP-regime) die geregeld wordt door artikel 50bis van de wet betreffende de inkomstenbelastingen (la loi concernant l'impôt sur les revenus (LIR)).

Het Luxemburgse IP-regime staat de LuxIPCo toe om onder bepaalde voorwaarden te genieten van een vrijstelling van 80 % van de (i) inkomsten uit intellectuele eigendomsrechten en (ii) van de meerwaarden uit de overdracht van intellectuele eigendomsrechten. De toepassing van dit regime resulteert in een effectief belastingtarief van inkomsten uit intellectuele eigendomsrechten van 5,84 % (29,22 % * 20 %).

Het IP-regime dekt een brede waaier van intellectuele eigendomsrechten: auteursrechten op software, octrooien, fabrieks- en handelsmerken, domeinnamen en tekeningen of modellen. De volgende rechten zijn er evenwel van uitgesloten : knowhow, auteursrechten op literaire, artistieke of wetenschappelijke werken, met inbegrip van cinematografische producten, plannen, formules en geheime procedés.

Het IP-regime is van toepassing in geval van verwerving of vorming van in aanmerking komende intellectuele eigendomsrechten door de LuxIPCo. Opvallend is dat de toepassing van het IP-regime niet onderworpen is aan een voorwaarde van ontwikkeling (of verbetering) van intellectuele eigendomsrechten in een onderzoekscentrum.

Het IP-regime is gekoppeld aan een reeks antimisbruikbepalingen. In de praktijk kunnen die echter gemakkelijk worden ontweken. Zo is het IP-regime uitgesloten als de LuxIPCo het intellectuele eigendomsrecht verwerft van een verbonden vennootschap, dat wil zeggen
- een filiaal (deelname van minstens 10 %),
- een zusteronderneming (gemeenschappelijk moederbedrijf dat minstens 10 % van het kapitaal in beide ondernemingen bezit), of
- een moederonderneming (deelname van minstens 10 %).

Er moet met andere woorden een 'rechtstreekse' band van verwantschap zijn. Onrechtstreekse banden worden niet beoogd door de antimisbruikregel. Als het intellectuele eigendomsrecht wordt ingebracht in een nieuwe Luxemburgse onderneming, speelt de antimisbruikmaatregel niet (aangezien de ondernemingen voor de inbreng nog niet "verbonden" zijn).
 

II. Afschaffing van het bestaande IP-regime (Wet van 18 december 2015)

In uitvoering van een akkoord van eind 2014 met zowel de OESO als de EU inzake de nexus approach voor IP-regimes voorziet een Luxemburgse wet van 18 december 2015 in de afschaffing van het IP-regime vanaf 1 juli 2016 (Loi du 18 décembre 2015 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 2016Mémorial A, nr. 242, 23 december 2015, p. 5385).

De wet voorziet evenwel in een tijdelijk behoud van het IP-regime en bepaalde vrijwaringsmaatregelen.


III. Overgangsregeling: tijdelijk behoud van het IP-regime

Krachtens het internationaal akkoord kunnen de belastingregimes voor intellectuele eigendomsrechten, die niet stroken met de nexus approach (naar het voorbeeld van het Luxemburgse IP-regime) tijdelijk worden gehandhaafd gedurende een overgangsperiode die begint te lopen op 1 juli 2016 en eindigt op 30 juni 2021.

De wet van 18 december 2015 voorziet in de toepassing van het IP-regime tijdens de overgangsperiode van 1 juli 2016 tot 30 juni 2021 op de in aanmerking komende intellectuele eigendomsrechten die zijn opgebouwd of verworven voor 1 juli 2016, met inbegrip van de daarop betrekking hebbende verbeteringen, op voorwaarde dat ze werden beëindigd voor 1 juli 2016 (Art. 5, (2) van de wet van 18 december 2015).

Uit hetgeen voorafgaat blijkt dat de LuxIPCos, die voor 1 juli 2016 in aanmerking komende intellectuele eigendomsrechten opbouwden of verwierven, tijdens de overgangsperiode van 1 juli 2016 tot 30 juni 2021 van het IP-regime kunnen genieten.

Voorbeeld: een Belgische vennootschap brengt in 2015 (bij de oprichting) een merk in een nieuwe LuxIPCo in. De LuxIPCo kan in principe tot 30 juni 2021 van het IP-regime genieten.
 

IV. Vrijwaringsmaatregel: verwervingen van verbonden partijen

De wet van 18 december 2015 koppelt de termijn van de overgangsregeling aan vrijwaringsmaatregelen. Wat verwervingen van intellectuele eigendomsrechten na 31 december 2015 betreft, is de toepassing van het IP-regime in principe uitgesloten als de rechten werden verworven van een (al dan niet rechtstreeks) verbonden onderneming.

Voorbeeld: een Belgische onderneming verkoopt in de loop van januari 2016 een merk aan haar Luxemburgse kleindochter (LuxIPCo). De LuxIPCo kan dan in principe geen aanspraak maken op het bestaande IP-regime.
 

V. Toekomstperspectieven

Luxemburg heeft ondanks verklaringen van de Luxemburgse minister van Financiën op 3 maart 2015 (Déclaration du 3 mars 2015) de nexus approach nog niet uigevoerd. Het eindverslag van de OESO over Action 5 du Plan d'action BEPS (Base erosion and profit shifting) dat de nexus approach voor IP-regimes toelicht, werd gepubliceerd op 5 oktober 2015. Er zal hoogst waarschijnlijk binnenkort een nieuw Luxemburgs IP-regime conform de nexus approach worden ingevoerd.

Volgens de nexus approach is het bestaan van een substantiële economische activiteit daarbij doorslaggevend. Concreet kunnen de inkomsten die voortkomen uit intellectuele eigendomsrechten enkel genieten van een gunstregime in zoverre de kosten van onderzoek en ontwikkeling (R&D) door de LuxIPCo worden gedragen. De uitvoering van de nexus approach impliceert waarschijnlijk het einde van het Luxemburgse IP-regime voor merken.‎
 

VI. Verborgen inbrengen van immateriële activa

Het IP-regime mag niet worden verward met een ander gelijkaardig systeem van fiscale optimalisatie: de verborgen inbreng van immateriële activa (apport caché d'actifs intangibles) waarover onlangs nog een artikel verscheen (zie hierover: http://www.bloom-law.be/nl/actualiteit/blog/5208/de-saga-van-de-rulings-over-de-verborgen-inbreng-van-immateriele-activa--toegekend-door-de-luxemburgse-fiscus-aan-belgische-inwoners)