Invoering van een fiscale step-up in Luxemburg: nieuwe kansen voor Belgische particulieren?

12/11/2015 | Tax | Denis-Emmanuel Philippe
Het Groothertogdom Luxemburg heeft de voorbije jaren heel wat maatregelen genomen om gefortuneerde particulieren (High Net Worth Individuals) aan te trekken.
‚ÄčI. GROOTHERTOGDOM LUXEMBURG MIKT OP HIGH NET WORTH INDIVIDUALS
 
Het Groothertogdom Luxemburg heeft de voorbije jaren heel wat maatregelen genomen om gefortuneerde particulieren (High Net Worth Individuals) aan te trekken.

Een wetsontwerp (6891) van 14 oktober 2015 betreffende de implementatie van een fiscale step-up in geval van verplaatsing van de fiscale woonplaats van natuurlijke personen naar Luxemburg is een onderdeel van deze strategie. Deze maatregel zou veel Belgische rijksinwoners ertoe kunnen aanzetten om zich in het Groothertogdom Luxemburg te vestigen teneinde een van belastingen vrijgestelde meerwaarde op aandelen te realiseren (zowel in België als in Luxemburg).
 
II BELASTING VAN MEERWAARDEN OP AANDELEN IN BELGIE
 
Belgen genieten in principe van een vrijstelling van belasting van meerwaarden op aandelen wanneer die kaderen binnen een normaal beheer van een privévermogen (artikel 90, 9 °, 1e streepje WIB). De toepassing van die vrijstelling is echter niet altijd vanzelfsprekend. O.a. in het geval van een overdracht van aandelen door een Belgisch natuurlijke persoon
  • van zijn operationele/familiale onderneming aan een holdingvennootschap die hij controleert (zogenaamd "interne" meerwaarde) of
  • van een zogenaamde kasgeldvennootschap‎.

De administratie neigt immers om dergelijke meerwaarden te belasten als diverse inkomsten tegen 33 % omdat ze buiten het kader van het normaal beheer van een privévermogen vallen.
 
III MOGELIJKHEID VAN VERPLAATSING VAN DE WOONPLAATS VAN BELGISCHE INWONERS NAAR HET GROOTHERTOGDOM
 
Om dat fiscaal risico te vermijden kan de Belgische aandeelhouder zich in Luxemburg vestigen vooraleer de meerwaarde op aandelen te realiseren.

In tegenstelling tot andere landen voorziet België geen exittaks in geval van emigratie van een Belgische natuurlijke personen. Het verplaatsen van de fiscale woonplaats impliceert dat de aandeelhouder het Belgische fiscale actieterrein definitief verlaat. De na zijn emigratie gerealiseerde meerwaarde op aandelen zal dan enkel belastbaar zijn in Luxemburg en niet in België.

Bovendien kan de Belgische aandeelhouder in Luxemburg genieten van een step-up, d.i. een herwaardering van de aanschaffingsprijs van zijn aanmerkelijke belangen (> 10 % van het kapitaal) op de dag van het verplaatsen van zijn woonplaats naar het Groothertogdom (uit de memorie van toelichting blijkt dat de Luxemburgse wetgever "de dubbele belasting op de overdracht vermijdt in zoverre deze werd gegenereerd voor de datum van de vestiging van de fiscale woonplaats in Luxemburg (...). Luxemburg verzaakt zo eenzijdig aan zijn recht om het deel van de in de staat van vertrek opgebouwde meerwaarde te belasten"). Zo zal de meerwaarde op een aanmerkelijk belang (belastbaar in het Luxemburgs fiscaal recht) worden berekend op basis van het verschil tussen de verkoopprijs en de geschatte verkoopswaarde van de effecten (de marktwaarde dus) op het ogenblik van de verplaatsing van de fiscale woonplaats. In geval van overdracht van de belangen meteen na de verplaatsing van de woonplaats zou er bijgevolg slechts een miniem bedrag aan belasting of zelfs helemaal geen belasting verschuldigd zijn.
 
IV VERKOOP VAN EEN FAMILIALE ONDERNEMING AAN EEN SOPARFI
 
Stel bijvoorbeeld dat een Belgische pater familias zijn Belgische vennootschap 30 jaar geleden oprichtte met het minimumkapitaal. De vennootschap wist vele reserves te verzamelen in de loop der jaren zodat de marktwaarde kan worden geraamd op 10 miljoen euro. De aandeelhouder wil zijn onderneming overdragen aan zijn kinderen in het kader van een successieplanning. Hij kan hiervoor een holdingvennootschap oprichten (bijvoorbeeld een Luxemburgse SOPARFI) waaraan hij de aandelen van de Belgische vennootschap overdraagt tegen een marktwaarde (10 miljoen euro) en vervolgens de aandelen van de holding aan zijn kinderen schenken (met behoud van het vruchtgebruik). De reserves van de operationele vennootschap kunnen vervolgens gerepatrieerd kunnen worden naar de pater familias (of diens kinderen) onder diverse fiscaal aantrekkelijke vormen. Deze structuur (die men in het jargon aanduidt als 'interne meerwaarde') is dagelijkse kost voor fiscalisten.

Als de pater familias de operatie vandaag realiseert, riskeert hij te worden belast op de meerwaarde (10 miljoen euro) tegen 33 %! Als hij daarentegen zijn fiscale woonplaats tegen eind 2015 (na goedkeuring van het Luxemburgse wetsontwerp) in Luxemburg vestigt en in januari 2016 zijn operationele vennootschap aan een holding verkoopt, zou de meerwaarde aan belasting kunnen ontsnappen, zowel in België (aangezien hij fiscaal gesproken geen inwoner meer is) als in Luxemburg (dankzij de step-up).
 
V. TAX SHIFT: BELASTING VAN SPECULATIEVE MEERWAARDEN - HOE ZIT HET IN LUXEMBURG?
 
In het kader van de tax shift zal de Belgische regering vanaf 1 januari 2016 de zogenaamde speculatieve meerwaarden (gerealiseerd < 6 maanden) op de overdracht van aandelen in beursgenoteerde bedrijven belasten in de personenbelasting. Een verlegging van de woonplaats naar Luxemburg zal deze belasting niet kunnen voorkomen. Het Groothertogdom Luxemburg kent immers een vergelijkbare regeling. De step-up heeft bovendien geen betrekking op aandelen van beursgenoteerde ondernemingen (maar enkel op aanmerkelijke belangen).