A selection of the books and themes about which our lawyers have published.

Handboek Personenbelasting

Mark Delanote en Pieterjan Smeyers zijn medeauteurs van het Handboek Personenbelasting (Titel VI, deel III. Berekening van het netto belastbaar beroepsinkomen: de aftrekbewerkingen, Hoofstukken 1, 2 en 3 (afdeling I. Werkelijke beroepskosten – Algemeen gedeelte)).

Doorheen de jaren is het Handboek Personenbelasting in de fiscale praktijk een zeer gewaardeerd en onmisbaar instrument geworden. 
Het Handboek Personenbelasting is dan ook veel meer dan de titel laat vermoeden. Dit diepgaand naslagwerk behandelt alle facetten van de personenbelasting, telkens met overvloedige verwijzingen naar wetgeving van vroeger en nu, standpunten van de administratie, circulaires, parlementaire vragen, rechtspraak, rechtsleer, ... De verwijzingen worden telkens geïntegreerd in een indringende en globale analyse van de materie, de lezer krijgt aldus een uniek totaalbeeld van de huidige stand van zaken van de personenbelasting in België.
Dit alles maakt dat het Handboek Personenbelasting haast nooit tevergeefs geraadpleegd wordt.
Dit basiswerk is volledig aangepast aan de regels geïntoduceerd door de zesde staatshervorming. De gedeeltelijke regionalisering zorgt immers voor een aardverschuiving in de personenbelasting. Deze allesomvattende encyclopedie van de personenbelasting is dan ook meer dan ooit een onmisbaar werk voor elke fiscale practicus!
In 1992 bracht Ludo Dillen na vele jaren voorbereiding de allereerste editie van dit handboek op de markt. Vandaag zijn er maar liefst 19 auteurs bij de realisatie van dit werk betrokken, zowel praktijkmensen als academici, telkens specialisten ter zake.

01/01/2014

Basisbegrippen fiscaal recht.

book | Mark Delanote, Michel Maus, M. De Jonckheere
Basisbegrippen fiscaal recht, Brugge, die Keure, 2014, 188p. 

Het boek Basisbegrippen fiscaal recht geeft een algemeen inzicht in het huidige Belgische belastingrecht.
Daartoe wordt de nadruk gelegd op de structuur van de verschillende
belastingen, op hun interne samenhang en de onderlinge verbanden. Het boek richt zich enerzijds tot juristen, economisten in vorming en meer algemeen tot wie met het belastingrecht in zijn complexiteit wenst kennis te maken.
Anderzijds komt het tegemoet aan de behoefte tot fiscale herbronning die meer en meer leeft bij advocaten, notarissen en ook bij velen die soms reeds jaren exclusief in een specifieke tak van het belastingrecht bedrijvig zijn

01/01/2014

De fiscale procedure.

book | Michel Maus, Mark Delanote, M. De Jonckheere, E. Van Dooren
De fiscale procedure, Brugge, die Keure, 2012, 574p. 

Deze nieuwe versie van De fiscale procedure bevat naast een volledige actualisering een verruiming van de behandelde materie, ditmaal met het domein van de douane en accijnzen. 

Het handboek is opgebouwd uit drie grote delen: taxatieprocedure, geschillenprocedure en tot slot de invorderingsprocedure.

01/01/2012

Fiscaal invorderingsrecht.

Fiscaal invorderingsrecht (APR), Mechelen, Kluwer, 2012, 304p. 

De Algemene Praktische Rechtsverzameling, kortweg A.P.R., viert dit jaar zijn zestigste verjaardag. De prestigieuze reeks telt ondertussen goed 130 titels, van adel, afpaling en alimentatie over documentaire kredieten en getuigenverhoor, tot tussenvorderingen, voogdij en zaakwaarneming. Het recht in trefwoorden vatten en de ontwikkeling van de Nederlandstalige wetenschappelijke maar tegelijkertijd praktische rechtsliteratuur, dat waren de oorspronkelijke doelstellingen van de initiatiefnemers.

In dit boek wordt het fiscaal invorderingsrecht geanalyseerd en becommentarieerd. De diverse invorderingsaspecten van zowel deinkomstenbelastingen als de btw komen daarbij aan bod, zowel vanuit internrechtelijk als vanuit grensoverschrijdend of internationaal perspectief.

01/01/2012

Schuld en executie. Een onderzoek naar de reikwijdte van de fiscale titel.

Schuld en executie, Een onderzoek naar de reikwijdt van de fiscale titel, Brugge, die Keure, 2010, 808p.
 
Wat is de rechtsverhouding tussen de belastinginnende overheid en de belastingschuldige? U krijgt een uitgebreide ontleding vanuit een tweeledige invalshoek: verbintenissenrechtelijk en executierechtelijk. Daarnaast worden de klassieke, maar ook vrij recente bijzondere prerogatieven van de overheid belicht. Ook de reikwijdte van de fiscale titel wordt verduidelijkt, vanuit een temporele, personele, materiële én territoriale invalshoek.

Dit boek analyseert de bijzondere rechtsverhouding tussen de belastinginnende overheid enerzijds, en de belastingschuldige anderzijds.

01/01/2010

Invordering en fiscus

"In deze fiscale wenken" wordt nader ingegaan op de invordering van de belastingschulden, en dit zowel op het vlak van de inkomstenbelastingen als op het vlak van de btw.
De (problematiek rond de) invordering wint meer en meer aan belang: getuige daarvan zijn de vele betwistingen die de laatste jaren rijzen en het veelvuldig wetgevend ingrijpen terzake.
Volgende onderwerpen komen aan bod:

. Belastingschuldigen en executieplichtigen
. Het opeisbaar karaker van de belastingschuld: betaaltermijnen, betalingsformaliteiten, (onbeperkt) uitstel en kwijtschelding
. Het zeker en vaststaand de belastingschuld: betwiste belastingschulden
. Interesten
. De vervolging van de belastingschuld
. Voorrechten en hypotheken
. Specifieke invorderingswaarborgen 
. Het uitdoven van de invorderingsmogelijkheid ingevolge de verjaring nader geduid.

01/01/2007